ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. „Аква“ ООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име,
фамилия, адреси за доставка, телефон за връзка, електронна поща, както и всяка друга
информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при
ползване на Услугите на Уебсайта http://sushichef.bg/ С оглед избягване на всякакво съмнение,
Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на
защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи
условия.
2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на
достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира
своите лични данни, съхранявани от http://sushichef.bg/
3. http://sushichef.bg/ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за
ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези
Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени
действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна
тази информация за трети лица.
4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, „Аква“
ООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните
и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях
ред.
5. При използване на Уебсайта http://sushichef.bg/, „Аква“ ООД има правото автоматично да
запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на
ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на „Аква“ във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на „Аква“ ООД и може да включва IP
адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта
http://sushichef.bg/, времето прекарано на нея и др. В допълнение, „Аква“ ООД съхранява IP
адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на
ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за
приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.